Adatkezelési Szabályzat

 

 1. A szolgáltató, mint adatkezelő adatai

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Név / cégnév:

Pipitér Rooms & More Kft.

Székhely:

8264 Szigliget, Ady utca 5.

Adószám:

27726123-2-19

Weboldal megnevezése, címe:

Főoldal

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

weboldal

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Név / cégnév:

Pipitér Rooms & More Kft.

Székhely:

8264 Szigliget, Ady utca 5.

Levelezési cím:

8264 Szigliget, Ady utca 5.

E-mail:

pipiter@pipiterszigliget.hu

Telefon:

+36 30 019 2080

 

Az Adatkezelő, mint a https://pipiterszigliget.hu/ (továbbiakban: weboldal) tulajdonosa ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint weboldalának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési Szabályzat értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt a változtatás jogát fenntartja.

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://pipiterszigliget.hu/ weboldalon, továbbá a Szabályzat a Vendégházban papíralapon is elérhető.

Jelen szabályzat a 8264 Szigliget, Dózsa utca 15-19. szám alatt lévő Pipitér Szigliget megnevezésű egyéb szálláshely által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza. 

I/2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. A jelen szabályzat célja, hogy a Szállással kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó adatvédelmi törvényi előírásoknak megfelelően.
 2. Hivatkozva az I.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szálláshely minden téren megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezik.
 3. Az Adatkezelő tehát fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. A vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

  II. SZABÁLYZAT HATÁLYA

  1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Vendégházra, azon személyekre, akik adatait jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. 3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Vendégház valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Felhasználó, Érintett vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat az érintett neve, útlevél vagy személyi igazolvány száma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

Vendégház: Pipitér Szigliget vendégház, amelynek üzemeltetője az Adatkezelője.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: a tulajdonos eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, gyűjtése, felvétele, felhasználása, rendszerezése, tárolása, rögzítése megváltoztatása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Weboldal: a https://pipiterszigliget.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Facebook oldal: https://www.facebook.com/szigligetpipiter portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata azérintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

  V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

  1. Az Adatkezelő kijelenti:

  a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

  b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

  c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

  d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

  e. az vendégházban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

  f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

  g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítása érdekében.
  h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

  i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

  k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

  l. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

  3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

VI/1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

 1. Vendégház szolgáltatásainak igénybevétele
 2. A vendégház szolgáltatásainak nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 3. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.

VI/2. AJÁNLATKÉRÉS

 1. A weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

Név*
E-mail*
Telefonszám*
Érkezés napja*

Távozás napja*

Felnőttek száma*

Gyermekek száma*

Megjegyzés

A *-gal jelzett adatokat kötelező kitölteni.

 1. Az ajánlatkérés önkéntes.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett a weboldal főoldalon keresztül az „Naptár” gombra kattintva eljut arra a weboldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van a VI.2. pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a szabályzat elfogadását követően juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.

VI/3. FOGLALÁS

 1. A foglalás során Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a Vendégtől:

Név*
E-mail*
Telefonszám*
Érkezés napja*

Távozás napja*

Felnőttek száma*

Gyermekek száma*

Szép-Kártya adatok

Banki adatok

Megjegyzés
A *-gal jelzett adatokat kötelező kitölteni.

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a foglalással kapcsolatos lépéseket.
 3. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő beérkezett adatokat levelező rendszerben rögzítik, ezzel létrehozva a foglalást.
 4. A szoba lefoglalásáról az adatkezelő írásban értesíti az érintettet.

VI/4. BEJELENTKEZÉS ÉS VENDÉGLISTA

 1. Érintett a Szálláshoz érkezéskor a szálláshely elfoglalása előtt vendéglistát tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
  Vezetéknév*
  Keresztnév*
  Lakcím*
  Állampolgárság*
  Születési dátum*

Érkezés napja*

Elutazás napja*

Éjszakák száma*

Igazolványszám*
A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállás szolgáltatások igénybevételének feltétele.

A vendéglista aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a vendéglista kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

VI/5. SZEMÉLYES ADATOK KÖTELEZŐ RÖGZÍTÉSE

 1. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja.

A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:

 • családi és utónevét;
 • születési családi és utónevét,
 • születési helyét;
 • születési idejét
 • nemét;
 • állampolgárságát;
 • anyja születési családi és utónevét,
 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
 • harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási

engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.

*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az azonosításra alkalmas okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az okmány nem tartalmaz. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

A szálláshely-szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.

VII./    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

VIII. BANKI ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét és az előleget bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.
 2. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
  4. A kezelt adatok köre:
 • számlabirtokos neve
 • bankszámla száma
 • közlemény
 • összeg
 1. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
 2. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag a tulajdonos tudomására jusson.
 3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 4. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
 5. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 6. Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
 7. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

IX       Személyeket is ábrázoló képek közzététele

Mi az adatkezelés célja?

A személyeket ábrázoló képek, videók közzétételére általánosságban abból a célból kerül sor, hogy társaságunkba vetett bizalmat növelje, társaságunk emberközelibbé váljon, érdeklődök megismerjék az „embert a cég mögött”.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Fénykép esetén képmás, míg videó esetén ezen felül az érintett személy magatartása, hangja.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Amennyiben online környezetben vagy nyomtatott formában olyan képet vagy videót teszünk közzé, amelyen valamely személy azonosítható, felismerhető, abban az esetben a közzétételre az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) kerül sor.

Munkavállalóinkat, illetve vezető tisztségviselőinket ábrázoló képek, videók közzététele, felhasználása esetén az adatkezelés jogalapja vagy az adott személy hozzájárulása vagy ha az adott személy a hozzájárulást nem tudja önkéntesen, befolyásmentesen megtenni, akkor az adatkezelésre társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján kerül sor. Jogos érdekünk ez esetben a közzététel konkrét céljától függhet, de általánosságban a közzététel célja és ezáltal a mi érdekünk, hogy társaságunk emberközelibb legyen, ezáltal pedig a társasággal szembeni bizalmat növeljük. Jogos érdekünk ekként, hogy a társaságunk iránt érdeklődök megismerjék az embert a cég mögött.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megszűnéséig, ha az korábbi.

 

 1. Közösségi Média

Társaságunk céges profillal rendelkezik különböző közösségi média felületeken:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google Cégem

A közösségi média felületek működési alapelveiről, az ott elérhető funkciókról alapvetően az adott közösségi média felületet üzemeltető dönt. Társaságunk, mint felhasználó azonban lehetőséget kap arra, hogy az egyes funkciókat (korlátozottan) testre szabja, ezáltal az adatkezelésben mind társaságunk, mind az adott közösségi felület részt vesz. Ebből következően a közösségi médiát üzemeltető cég / szervezet és társaságunk a felületen történő adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek. A közösségi média felületet üzemeltető cég döntéseire azonban nincs ráhatásunk, és a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltakon túl mi sem rendelkezünk információval az adatkezelési tevékenységükről, ezért ebben a körben felelősségünket kizárjuk.

A közösségi média felületek igénybevétele előtt kérjük, hogy ismerjék meg az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatóját is annak érdekében, hogy Önök, mint felhasználók is élni tudjanak a közösségi média felület által biztosított adatvédelmi beállítások személyre szabásával.

A közösségi felületeken az oldalainkhoz csatlakozott felhasználókról az oldal szabályai, és a felhasználó beállításai szerinti személyes adatokat ismerhetjük meg, úgy, mint profilkép, név stb. A felhasználónak lehetősége van továbbá a bejegyzéseinket minősíteni (lájkolni), értékelni, megosztani, hozzászólni. A kommenteket, bejegyzéseket moderáljuk, és amennyiben az megítélésünk szerint jogszabályba ütköző vagy társaságunk, esetleg más jogait és érdekeit sérti, azt jogosultak vagyunk eltávolítani.

A közösségi média igénybevétele és ekként az azon keresztül megvalósuló adatkezelés társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Jogos érdekünk fűződik ugyanis ahhoz, hogy társaságunkat e felületeken is népszerűsítsük, elérhetőek legyünk, és a szolgáltatásink iránt érdeklődök e felületeken keresztül is kapcsolatba tudjanak lépni velünk, információhoz jussanak.

Amennyiben azonban az érintett szolgáltatók hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja) lesz.

A felhasználó maga is jogosult a kommentjeit, bejegyzéseit eltávolítani, illetve arra társaságunk is jogosult az adott oldal szabályai függvényében. A közösségi oldal vagy társaságunk profiljának megszüntetésével a közösségi oldalon történő adatkezelés is megszűnik.

A weboldalon a Facebookra, és az Instagramra irányító egyszerű linkeket helyeztünk el. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, megnyílik a linkhez tartozó közösségi platformon elérhető céges felületünk, ahol Ön bejegyzéseinket olvashatja, kommenteket írhat, üzenetet küldhet számunkra.

 

XI       Cookie kezelés

Mi az a cookie, és mi a célja?

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével számukra kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást tudnak nyújtani.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelő működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A működéshez szükséges cookie-k különösen:

 • a felhasználók által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimedia-lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”)

Ezen kívül egyes cookie-k lehetővé teszik, hogy felhasználási tendenciákat elemezzünk, illetve a weboldal funkcióit javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk a weboldal teljes használatról.

A cookiek adatait felhasználhatjuk arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítsunk fel, illetve elemezzünk, valamint, hogy az azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsuk, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzuk. 

A cookiek által gyűjtött adatok tehát alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

 • a küldő szerver neve;
 • a cookie élettartama;
 • az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedés alapú reklámozás is általában cookie alapon működik.

Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?

A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

 

Böngésző

Cookie beállítása (link)

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 A Weboldallal összefüggésben igénybe vesszük továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat a mi érdekünkben elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: Websupport Magyarország Kft.

székhely: 1119 Budapest,

Fehérvári út 97-99. elérhetőség: https://www.websupport.hu/

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

név: Turucz Renáta E.V.

székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 6/A, fszt. 1/A

elérhetőség: http://izbutiq.hu/

Tevékenység: hírlevél adatbázis kezelése; Facebook, Instagram, Google cégem, Google Analyitcs, Google Ads, Mailerlite, pipiterszigliget.hu kezelése

Megismert adatok: hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott személyes adatok; kapcsolatfelvételi űrlap során megadott személyes adatok; foglalás során megadott személyes adatok; Google Analytics, Google Ads, Facebook, Instagram által tárolt adatok

 

név:  Bányai Consulting Kft.

székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 3/25.

elérhetőség: +36 30 697 1357

Tevékenység: Könyvelés

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

 

XII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a VI. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  Az adatokról biztonsági mentés készül.
 7. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 9. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

XII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot,amennyiben:
  a. kezelése jogellenes;
 4. az érintett kéri;
 5. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 6. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 7. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 8. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 9. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 10. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 11. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 12. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 13. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 14. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 15. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 16. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2024. március 28. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.